{name:"Cửa hàng 1", address: "275 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh",city: "Hồ Chí Minh",district: "Quận Tân Bình",ward: "Phường 4", phone:"0879987789", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.186372115784!2d106.65162507337843!3d10.797033458816678!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752935df8c5c33%3A0xe70ea6ddb43fe278!2zMjc1IE5ndXnhu4VuIFRow6FpIELDrG5oLCBQaMaw4budbmcgMTIsIFTDom4gQsOsbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1687423232773!5m2!1svi!2s"},

{name:"Cửa hàng 2", address: "480/15 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh",city: "Hồ Chí Minh",district: "Quận 10",ward: "Phường 9", phone:"0879987789", url: "https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5744131186357!2d106.66556367337792!3d10.767246159366383!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ee70fd02911%3A0x4fb9cd1c26261cf7!2zNDgwLzE1IMSQLiBOZ3V54buFbiBUcmkgUGjGsMahbmcsIFBoxrDhu51uZyA5LCBRdeG6rW4gMTAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1687423414461!5m2!1svi!2s"},